ČLÁNEK 1 – POUŽITELNOST

1.1 Všechny nabídky, které Atami učiní a všechny zakázky, které obdrží, až po prodej a dodání výrobků, včetně všech souvisejících služeb (dále jen jako „zboží“) a veškeré smlouvy s Atami v této souvislosti se řídí výlučně těmito podmínkami.

1.2 Použitelnost podmínek druhé strany (dále jen jako „odběratel“) se tímto výslovně zamítá.

1.3 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními smlouvy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami má převahu smlouva.

1.4 Jakákoliv změna nebo doplnění těchto všeobecných obchodních podmínek platí pouze tehdy, jsou-li výslovně písemně dohodnuty.

ČLÁNEK 2 – NABÍDKY, OBJEDNÁVKY, VZNIK SMLOUVY

2.1 Žádná z nabídek, kterou Atami učiní, není závazná a může být změněna nebo zrušena.

2.2 Objednávky od odběratele jsou neodvolatelné. Objednávky od odběratele společnost Atami samy o sobě k ničemu nezavazují.

2.3 Smlouva mezi odběratelem a Atami vzniká pouze poté, co ji Atami písemně potvrdí.

2.4 Atami své výrobky prodává výlučně maloobchodům a velkoobchodům zapsaným v obchodním rejstříku a neprodává je fyzickým osobám nevykonávajícím povolání nebo podnikatelskou činnost (spotřebitelům).

ČLÁNEK 3 – SHODA, POVOLENÉ POUŽITÍ A OCHRANA

3.1 Všechny specifikace čísel, velikostí, hmotností a/nebo jiných údajů, které Atami poskytne ve vztahu ke zboží, budou vyhotoveny s maximální péčí. Atami však nemůže zaručit, že se v této souvislosti nevyskytnou žádné odchylky. Odchylky běžné pro tento obor jsou v každém případě přípustné.

3.2 Odběratel je povinen pečlivě dodržovat pokyny a právní předpisy týkající se skladování a použití zboží, které jsou uvedeny mimo jiné v dokumentaci (včetně těch, které jsou uvedeny na webových stránkách Atami www.atami.com) a na obalu.

3.3 Odběratel se zaručuje a zavazuje, že zboží, které je mu dodáno, bude používat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy a že toto zboží nebude používat nevhodným nebo nelegálním způsobem.

3.4 V případě, že odběratel bude jednat v rozporu s druhým a třetím odstavcem tohoto článku, zajistí pro Atami ochranu před nárokováním škody, pokutami a dalšími nároky třetích osob vyplývajícími z jednání odběratele, které je v rozporu s uvedenými odstavci.

ČLÁNEK 4 – CENA

4.1 Ceny, které Atami specifikuje nebo které s ní jsou dohodnuty, jsou Ex Works (v souladu s příslušnými ustanoveními nejnovější verze Incoterms vypracované Mezinárodní obchodní komorou). Ceny jsou proto bez DPH, bez dovozního a vývozního cla, spotřebních a jiných daní nebo poplatků uvalených nebo vyměřených ve vztahu ke zboží a bez nákladů na dopravu.

4.2 Pokud ceny vycházejí z ceníků Atami, platí ceník platný v okamžiku dodání. Atami si vyhrazuje právo upravit ceny nebo změnit ceník. O úpravě ceny nebo změnách v ceníku bude Atami odběratele písemně informovat co možno nejdříve, nejpozději však ještě před datem účinnosti takové úpravy nebo změny. V případě, že odběratel nesouhlasí s navrhovanou úpravou ceny nebo změnou ceníku, má Atami právo smlouvu s okamžitou platností vypovědět, aniž by jí tím vznikla povinnost odběratele jakkoliv odškodnit.

ČLÁNEK 5 – DODÁNÍ A DODACÍ LHŮTY, ODBĚR, SKLADOVÁNÍ

5.1 Dodací lhůta vstupuje v platnost po uzavření smlouvy. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu, o kterou je provádění smlouvy opožděno v důsledku zásahu vyšší moci (jak je uvedeno v článku 10 těchto podmínek). Není-li dohodnuto jinak, závisí dodávání na dostupnosti a dostatečné kapacitě. V případě, že zboží je nedostupné nebo kapacita nedostatečná a smlouva již byla uzavřena, Atami a odběratel nastalou situaci v dobré víře spolu projednají, aby nalezli řešení.

5.2 Atami má právo při provádění smlouvy nebo jejích části zapojit třetí osoby (dále jen jako „zprostředkovatelé“).

5.3 Pokud si strany nedohodly jinou metodu doručení, jsou dodávky jsou „ze závodu“ (Ex Works) v souladu s příslušnými ustanoveními poslední verze Incoterms. Atami má právo dodávat po částech. Pro účely těchto podmínek je každá dílčí dodávka považována za samostatnou dodávku.

5.4 Odběratel má povinnost odběru. Odběratel je povinen zboží na dohodnutém místě a v dohodnutém termínu dodání osobně nebo v zastoupení kompletně převzít. Odběratel zajistí dostatečné možnosti pro nakládku a vykládku a rychlé vyložení.

5.5 Pokud odběratel zboží neodebere nebo je odebere se zpožděním, je v prodlení i bez předchozího upozornění. V případě, že odběratel zboží nepřevezme, přechází rizika spojená se zbožím na odběratele ve chvíli, kdy Atami zboží nabídne k převzetí v souladu se smlouvou nebo s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré náklady spojené s takovým nepřevzetím zboží hradí odběratel.

ČLÁNEK 6 – OBALY

6.1 Obaly, pokud nejsou určeny k jednorázovému použití, čímž se mimo jiné rozumí palety, přepravky, kontejnery a jiné prostředky používané během přepravy, zůstávají ve vlastnictví Atami, a to i v případě, že odběratel za ně zaplatil zálohu.

6.2 Odběratel je povinen obaly co nejdříve, a nejpozději při nejbližší následující dodávce, vytříděné a vyčištěné vrátit Atami.

ČLÁNEK 7 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA.

7.1 Rizika spojená s odebraným zbožím na odběratele přecházejí v okamžiku, kdy Atami zboží nabídne k dodání v souladu se smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

7.2 Veškeré zboží, které Atami dodá, zůstává ve vlastnictví Atami nebo třetích oprávněných osob až do okamžiku úplného splacení všeho, na co má Atami v souvislosti s příslušnou smlouvou a/nebo s předchozími nebo následujícími smlouvami stejného druhu nárok, včetně odškodnění, nákladů a úroků. Odběratel se předem vzdává případného zadržovacího práva ve vztahu k tomuto zboží a toto zboží nezabaví nebo nenechá zabavit.

7.3 Odběratel je povinen zachovat zboží podléhající výhradě vlastnictví ve prospěch Atami identifikovatelným a/nebo jej identifikovatelným učinit a odlišit toto zboží vzájemně a od ostatního zboží nacházejícího se u odběratele.

7.4 Dokud je dodané zboží ve výhradním vlastnictví Atami, není odběrateli dovoleno toto zboží zcizit nebo k tomuto zboží zřídit jakékoliv právo mimo rámec jeho podnikatelské činnosti.

ČLÁNEK 8 – PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

8.1 Všechna práva duševního a průmyslového vlastnictví vztahující se k dodanému zboží a/nebo poskytnutým službám a/nebo jakémukoliv souvisejícímu know-how přísluší Atami nebo třetím oprávněným osobám a nepřecházejí prostřednictvím smlouvy s Atami na odběratele a to ani v případě, že zboží nebo související know-how je pro odběratele speciálně navrhnuto, vyvinuto nebo sestaveno.

8.2 Dozví-li se odběratel, že třetí osoby porušují práva duševního nebo průmyslového vlastnictví nebo know-how, která náleží Atami, nebo hrozí porušením těchto práv nebo že se třetí osoby domnívají, že zboží Atami porušuje jejich vlastní práva duševního či průmyslového vlastnictví nebo know-how, bude okamžitě varovat Atami.

ČLÁNEK 9 – ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

9.1 Odběratel je povinen zajistit, aby on sám, jeho zodpovědní pracovníci, zaměstnanci a třetí osoby, které si najme, zachovali mlčenlivost o veškerých informacích, které se o Atami dozví, a to i když tyto informace nebudou považovány za důvěrné, a aby se zdrželi přímého či nepřímého využití svého vztahu s Atami pro propagační či jiné účely bez předchozího písemného souhlasu Atami.

9.2 V případě, že odběratel bude muset na základě rozhodnutí soudu nebo soudního příkazu důvěrné informace sdělit, bude mu dovoleno takové informace zveřejnit pouze po obdržení písemného souhlasu Atami. Atami poskytnutí takového souhlasu neodmítne, nebude-li k tomu zjevný důvod.

ČLÁNEK 10 – VYŠŠÍ MOC

10.1 V případě zásahu vyšší moci u jedné ze stran, bude provádění smlouvy plně nebo částečně pozastaveno po dobu trvání takového zásahu vyšší moci, aniž by kterákoliv ze stran byla odpovědná za jakoukoliv formu vyrovnávací platby druhé straně.

10.2 Dá-li se rozumně očekávat, že zásah vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce nebo již dva měsíce trvá, může druhá strana smlouvu s okamžitou platností a bez účasti soudu vypovědět, aniž by vznikl jakýkoliv nárok na náhradu škody.

10.3 Zásahem vyšší moci na straně Atami se v každém případě rozumí: (a) okolnosti týkající se osob a/nebo materiálů, které Atami používá nebo které obvykle používá při provádění smlouvy, jejichž podstata je taková, že provádění dohody brání nebo do té míry ztěžují nebo činí nepřiměřeně drahým, takže po Atami již nelze nadále očekávat provádění nebo okamžité provedení smlouvy; (b) skutečnost, že výkony třetích osob, které jsou relevantní pro výkony Atami, nebyly dodány nebo nebyly dodány správně nebo včas; (c) stávky a (d) válka, nepokoje a podobně.

ČLÁNEK 11 – PRODEJ, DODÁVKY TŘETÍM OSOBÁM

11.1 Odběratel je povinen zboží, jež od Atami obdrží, prodávat, dodávat nebo jinak třetím osobám poskytovat pouze v původním a nepoškozeném složení a jednotkovém obalu pocházejícím od Atami.

ČLÁNEK 12 – REKLAMACE

12.1 Odběratel je povinen zboží ihned po převzetí sám nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jeho jménem pečlivě zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat. Případné reklamace týkající se viditelných vad je nutno Atami nahlásit do deseti dnů od dodávky, jinak odběrateli zaniká jakýkoliv nárok vůči Atami. Všechny stížnosti musí obsahovat přesný popis vady. Reklamace odběratele nezbavují jeho platební povinnosti.

12.2 Odběratel je povinen „skryté“ vady reklamovat do deseti dnů od okamžiku, kdy je zjistí nebo kdy lze důvodně očekávat, že by je zjistit měl, nejpozději však do šesti měsíců od doručení, s výjimkou případu, kdy zboží má datum trvanlivosti a v důsledku vady je trvanlivost zboží kratší než očekávaná, v takovém případě je možné stížnost podat až do uplynutí doby trvanlivosti.

12.3 Všechna práva na uplatnění nároku na náhradu škody jsou neplatná a zanikají, pokud: (a) přeprava, nakládání, použití, zpracování nebo skladování zboží byly odběratelem nebo jeho jménem provedeny neadekvátně nebo v rozporu s pokyny, které Atami poskytla nebo byly poskytnuty jejím jménem; (b) odběratel zboží zpracoval, smíchal s jiným zbožím nebo změnil nebo tak nechal učinit pod svým jménem; (c) odběratel jedná v rozporu s ustanoveními uvedenými v článku 11 těchto podmínek.

12.4 V případě oprávněné a včasné reklamace má odběratel nárok pouze na opětné bezplatné zaslání zboží nebo na vrácení kupní ceny zboží, které je zcela nebo částečně vadné, a to po vzájemné dohodě stran.

ČLÁNEK 12 – ODPOVĚDNOST A OCHRANA

13.1 Atami v žádném případě neručí za nepřímé či nehmotné škody, mimo jiné škody způsobené podniku, následné škody nebo škody z nemožnosti používat věc, za ztrátu příjmu a zisku, za ztrátu zákazníků, poškození jména a/nebo goodwillu, nebyly-li tyto škody způsobeny úmyslně nebo vědomým pochybením některého z vedoucích pracovníků.

13.2 Atami nenese odpovědnost v případě, kdy odběratel zakoupené zboží použije v rozporu s pokyny uvedenými na průvodní dokumentaci a balení, nebo v případě, kdy odběratel zboží použil nevhodně nebo k protiprávním účelům.

13.3 Ve případech, kdy je Atami povinna poskytnout náhradu škody, nesmí tato náhrada nikdy přesáhnout částku, kterou skutečně uhradí příslušný pojistitel, nebo – v případě, že škoda nemohla být pojištěna – částku fakturovanou za dotyčnou dodávku bez DPH.

13.4 Odběratel Atami vzniklou škodu písemně oznámí do 30 kalendářních dnů od okamžiku, kdy odběratel škodu zjistil nebo kdy lze důvodně očekávat že ji zjistit mohl. Nebude-li Atami ve výše uvedené lhůtě škoda oznámena, je zproštěna jakéhokoliv ručení v souvislosti s takovou škodou.

13.5 Uplatní-li třetí osoba u Atami nárok na náhradu škody, za kterou Atami na základě této smlouvy není odpovědna, odběratel zajistí Atami ochranu.

ČLÁNEK 14 – STAŽENÍ Z TRHU

14.1 Atami může po odběrateli požadovat, aby zboží, které uvedl do oběhu a které je vadné nebo u kterého hrozí odhalení závady, z trhu v rozumné lhůtě, kterou stanoví Atami, stáhl. Odběratel je povinen tuto povinnost a tyto pokyny splnit.

ČLÁNEK 15 – PLATBA A ZAJIŠTĚNÍ

15.1 Platbu je bez jakéhokoli krácení nutno provést v dohodnuté lhůtě, nebo není-li lhůta dohodnuta, do 14 dnů od data vystavení faktury, v měně uvedené na faktuře a výhradně způsobem uvedeným na faktuře. Atami má za všech okolností nárok na plnou nebo částečnou úhradu předem a/nebo jiné zajištění platby dle vlastního uvážení, ve formě bankovní záruky nebo záruky mateřské společnosti.

15.2 Jakmile je odběratel v prodlení s jakoukoliv platbou, jsou splatné všechny nároky, které Atami vůči odběrateli má, a zároveň je v souvislosti s těmito nároky odběratel okamžitě v prodlení, a to i bez předchozího upozornění.

15.3 Odběratel se vzdává jakéhokoliv práva na započtení vzájemně dlužných částek. Reklamace odběratele nezbavuje platebních povinností.

ČLÁNEK 16 – UKONČENÍ

16.1 Atami má právo provádění smlouvy pozastavit nebo podle vlastního uvážení smlouvu zcela nebo částečně na základě vlastního uvážení s okamžitou platnosti ukončit písemným oznámením bez předchozího upozornění, oznámení nebo soudního zásahu, se zachováním všech svých budoucí práv na náhradu nákladů a škod: (a) pokud strana jednu nebo více ze svých povinností podle této smlouvy částečně nebo zcela neplní nebo je neplní včas, anebo v případě, že je jisté, že plnění bez nedostatků nebude možné; (b) na odběratele je vyhlášen úpadek nebo konkurz nebo je mu uloženo (prozatímní) zastavení plateb, je-li jeho podnik zrušen či ukončen nebo jiným způsobem v platební neschopnosti; (c) nastanou-li podle názoru Atami podstatné změny v přímém nebo nepřímém vlastnictví nebo kontrolních strukturách odběratele.

16.2 Atami má také právo smlouvu na základě vlastního uvážení zcela nebo částečně ukončit, jestliže odběratel v souvislosti se vznikem nebo plněním smlouvy osobě, která je součástí Atami, nabídne nebo poskytne jakoukoliv výhodu nebo se tak stane jeho jménem.

16.3 Obě strany mají rovněž právo smlouvu vypovědět v souladu s článkem 10.2 těchto podmínek (vyšší moc).

ČLÁNEK 17 – OSTATNÍ USTANOVENÍ, POUŽITELNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD

17.1 Ukáže-li se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatným, nebo je soudce za neplatné prohlásí, ostatní ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

17.2 Na všechny smlouvy mezi Atami a odběratelem a na tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahuje výlučně nizozemské právo. Použitelnost úmluvy Organizace spojených národů z roku 1980 o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena.

17.3 Veškeré spory mezi stranami, vyplývající z jakékoli smlouvy a/nebo těchto všeobecných obchodních podmínek či jinak s nimi související, budou řešeny výlučně Soudem Východní Brabant (soudcem pro předběžná řízení), ledaže by Atami preferovala jiný příslušný soud.